team

Iluminem-se e deixem irradiar a vossa Luz para que ela alcance os mais recônditos cantos onde a escuridão ainda prevaleça.

SaLuSa de Sirius 23-12- 2011

Followers

Monday, March 7, 2011

ENGLISH - DUTCH - RUSSIAN - NORSK - PORTUGUÊS - ESPAÑOL Estamos en la Hora Decisiva de Arranque

ENGLISH


A special message from SaLuSa
09-02-2011
05:08 am
Channeller: SaräAmma
This is SaLuSa, my child, and so it Is. I would like to have come to you before, but evidently, your mistrust generated a bit of trouble, because you believe it was impossible I could come up to you, and that troubled my communication with you.
But I want you to know that I have been watching your work, and we are delighted with what you are doing and I had in mind to come to you to convey a message to Mankind. And before you proced, I want to tell you that this will not be the last time I’ll do that because I want to reach as many people as possible and through the largest number of channels available, as we are at revealing times, we are in critical times and we need the greatest collaboration and cooperation from all Lighworkers on Earth.
Mainly, it is for this reason that I came today.
To make a wake-up call to all languages, above all Spanish, Portuguese and English, in order that this news aren’t delayed to be spread due to the lack of translators, or because of the few that exist are so full of work that they cannot cover all the required needs for this information to be translated.
Now, our message is quite simple.
This is the moment, this is the right time, to start … to put things on a horizontal line and give the shout for departure.
ALL IS IN THE RIGHT POSITION NOW AND WE HAVE ONLY TO WAIT THAT THE CREATOR GIVES THE FINAL WARNING IN ORDER to START A MORE OPEN AND DIRECT CONTACT WITH HUMANS
Do not fear our presence around you. Though we already are and you have not noticed it, now we will show ourselves openly to the world as we are.
We did it this way because it was necessary, as I mentioned previously, that this information come out at the same time in various languages.
Dear Ones, my terrestrial Brothers and Sisters, we are at a key moment, at a turning point, this is not a game and we need the greatest collaboration from all of you.
You will be called on the most urgent moments in a different way and you only have to answer and to do what you have agreed to do in this plan, at this moment.
The ones that are not yet aware of it, and have been working to achieve it will be activated immediately, at the right moment, when the wake up call is done.
This is the reason why you have been working constantly with us during the last days.
Nothing has happened by chance, everything happened for a particular reason, that only the chosen ones, and the ones called from the heart have felt and responded. Thus, you can be assured that at the right time all will be revealed and you will know what you came to do at the precise moment that you should know it, and that you have the need to use your gifts. And you will also know what you have come to do on this planet Earth.
My child, I am leaving just now, I have nothing more to say at this time but to be grateful to you for allowing
me to come in the way you have done and now you know that at any other time I will be visiting you.
I leave a warm greeting as a brother to the whole Humanity on Earth.
See you soon.
Channeller: SaräAmma, through a Skype conference with "Somos Luz em Ação" Group on February, 2011.
Translated from Spanish by Dioneia Alves and André Martins.
htthttp://somosluzemacao.blogspot.com/
http://isismikael.blogspot.com/

DUTCH

 


Brief aa
Beste vertalers, ik kreeg juist deze boodschap van een Braziliaanse Groep Channelers met wie ik icontact heb en aan wie SaLuSa vroeg om een vertaling te maken hiervan in onze eigen talen en dat het wijd verspreid wordt.
Ik dank je al van te voren voor de vertalingen en voor jullie samenwerking.
Met Liefde en Dankbaarheid, luisa.
Oproep van SaLuSa
2011-02-09
05:08 am
Channeller: SaräAmma
Dit is SaluSa, mijn kind en zo is het. Ik wilde eerder bij je komen maar klaarblijkelijk genereerde je wantrouwen enkele problemen omdat je dacht dat het onmogelijk was dat ik bij je kwam, en dat gaf problemen aan mijn communicatie met je.
Maar ik wil dat je weet dat ik je werk zie en we zijn opgetogen met wat je doet en ik wilde naar je toe komen om een boodschap aan de Mensheid te brengen. Voordat je verder gaat wil ik je zeggen dat dit niet de laatste keer zal zijn dat ik dit doe omdat ik zoveel mogelijk mensen wil bereiken via het grootst aantal kanalen dat er is, omdat we in een onthullende tijd zitten, we zijn in een kritieke tijd en we hebben de grootst mogelijk samenwerking en medewerking nodig van alle Lichtwerkers op Aarde.
Ik kwam hoofdzakelijk voor deze reden, vandaag.
Om een oproep te doen aan alle talen, buiten Spaans, Portugees en Engels, zodat dit nieuws niet vertraagd wordt om verspreid te worden door het gebrek aan vertalers, of daar de weinigen die er bestaan zo vol met werk zitten dat ze niet alle benodigdheden hebben om deze informatie te vertalen.
Nu, onze boodschap is vrij eenvoudig.
Dit is het moment, dit is de juiste tijd om te beginnen… om dingen horizontaal naast elkaar te zetten en het vertreksein te geven.
ALLES ZIT NU OP DE JUISTE POSITIE EN WE HOEVEN ALLEEN MAAR TE WACHTEN DAT DE SCHEPPER HET LAATSTE SEIN GEEFT ZODAT WE EEN MEER OPEN EN DIRECT CONTACT MET MENSEN KUNNEN BEGINNEN.
Vrees onze aanwezigheid rondom jullie niet. Alhoewel we reeds aanwezig zijn en jullie het niet gemerkt hebben, nu zullen we ons openlijk aan de wereld tonen zoals we zijn.
We deden het op deze manier omdat het nodig was, zoals ik al eerder zei, dat deze informatie overal tegelijk en in diverse talen tevoorschijn komt:
Lieve Mensen, mijn aardse Broeders en Zusters, we zijn op een sleutel moment, op een keerpunt, dit is geen spel en we hebben de grootste medewerking van jullie nodig.
Jullie zullen worden opgeroepen op de meest spoedeisende momenten op verschillende wijze en jullie hoeven dit alleen maar te beantwoorden en te doen waar je mee bent overeen gekomen om dit op dit moment in dit plan te doen.
Degenen die er zich nog niet bewust van zijn en er toch aan gewerkt hebben dit te bereiken, zij zullen onmiddelijk worden geactiveerd op het juiste moment, als de oproep gedaan wordt.
Dit is de reden waarom je voortdurend met ons gewerkt hebt, de laatste dagen.
Niets is er gebeurd bij toeval, alles gebeurde met een speciale reden, die alleen de gekozenen en degenen die vanuit het hart geroepen zijn, gevoeld hebben en op hebben geantwoord. Dus, jullie kunnen er van verzekerd zijn dat jullie alles zal worden onthuld op de juiste tijd en dat je zult weten wat je op het exacte moment kwam doen en dat je dat zult weten, en dat je het nodig hebt om je bekwaamheden te gebruiken. En jullie zullen ook weten wat je kwam doen op planeet Aarde.
Mijn kind, ik ga nu, ik heb op dit moment niets meer te zeggen behalve dat ik dankbaar ben dat je me hebt toegestaan te komen op de manier dat je dat deed en nu weet je dat ik je weer zal bezoeken op een andere keer.
Ik laat een warme groet achter als broeder voor de hele Mensheid op Aarde.
Ik zie jullie spoedig.
Channeller: SaräAmma, through a Skype conference with "Somos Luz em Ação" Group on February, 2011.
Translated by Dioneia Alves and André Martins. En door winny in Nederlands

RUSSIAN 
Специальное послание от СаЛуСа
Channeller: SaräAmma
09/02/2011 05:08 am


Это СаЛуСа, мое дитя и это так. Я бы хотел прийти к вам раньше, но похоже, что ваше недоверие произвело немного проблем, потому что вы считаете, что это было невозможно, что я мог прийти к вам и это нарушило мое общение с вами.

Но Я хочу, чтобы ты знала, что Я наблюдал за твоей работой и мы рады тому, что ты делаешь и Я имел в виду придти к тебе, чтобы передать сообщение Человечеству. И прежде, чем ты продолжишь, я хочу тебе сказать, что это не в последний раз я буду так делать, потому что я хочу достичь возможно можно большего количества людей и через наибольшее число доступных каналов, потому что мы в разоблачающих временах, мы в критических временах и нам необходимо самое большое сотрудничество и совместная работа со всеми Работниками Света на Земле.

В основном, я здесь по этой причине.

Чтобы сделать пробуждающий призыв на всех языках, главным образом на испанском, португальском и английском, для того, чтобы новости не опоздали в распространении из-за недостатка переводчиков, или потому что у тех нескольких, которые имеются, так много работы, что они не могут выполнить все необходимое, чтобы эта информация была переведена.

Теперь, наше послание весьма простое.
Это именно тот момент, вот именно сейчас - правильное время, чтобы начать …, провести горизонтальную линию и дать прощальный гудок.

ТЕПЕРЬ ВСЕ В ПРАВИЛЬНОЙ ПОЗИЦИИ И НАМ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО ЖДАТЬ, КОГДА СОЗДАТЕЛЬ ДАСТ ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ЧТОБЫ МЫ НАЧАЛИ БОЛЕЕ ОТКРЫТЫЙ И ПРЯМОЙ КОНТАКТ С ЛЮДЬМИ.

Не бойтесь нашего присутствия рядом с вами. Хотя мы уже тут и вы не замечали этого, теперь мы покажемся открыто миру такими, какие мы есть.

Мы делаем это именно так, потому что это было необходимо, как я раньше упоминал, чтобы данная информация вышла в одно и то же время на разных языках.

Дорогие, мои земные Братья и Сестры, мы находимся в ключевом моменте, в поворотном пункте, это не игра и нам нужна величайшая совместная работа от вас всех.

Вас позовут в самые срочные моменты разными способами и вам только нужно ответить и делать то, что вы согласились делать в этом плане, в этот момент.

Те, кто всё еще не осознал этого, и работают, чтобы достигнуть этого, они будут немедленно активированы, в правильный момент, когда прозвучит пробуждающий призыв.

По этой причине ты так часто работала с нами в последние дни.

Ничто не происходит случайно, все происходит по определенной причине, это только избранные, и те, кто почувствовал зов сердца, ощутили и ответили. Поэтому вы можете быть уверены, что в правильное время все выяснится и вы будете знать, что вы пришли делать именно в этот момент, что вы должны знать его, и что у вас есть необходимость использовать ваши дары. И вы также узнаете, зачем вы пришли на планету Земля.

Мое дитя, я сейчас тебя покидаю, мне больше нечего сказать в это время, только поблагодарить тебя за позволение прийти таким образом, как ты сделала, и теперь ты знаешь, что в любое другое время я буду навещать тебя.

Я, как брат, оставляю теплые пожелания всему Человечеству на Земле.

До встречи.
Channeller: SaräAmma, through a Skype conference with "Somos Luz em Ação" Group on February, 2011.
Translated fom Spanish by Dioneia Alves and André Martins.
http://isismikael.blogspot.com/

NORSK

Spesialmelding fra SaLuSa
Kanalisert av :SaräAmma
09/02/2011
05:08 Brasil-tid

Dette er SaLuSa, mitt barn, og slik ER det. Jeg ville gjerne ha kommet til deg tidligere, men din sviktende tillit har åpenbart skapt litt problemer, fordi du trodde det var umulig at Jeg kunne henvende meg til deg. Det gjorde kommunikasjonen med deg vanskelig.

Men jeg vil du skal vite at vi har fulgt med i ditt arbeid og vi er begeistret over det du gjør. Derfor falt det meg riktig å komme til deg og be deg formidle et budskap til Menneskeheten. Og før du går i gang, så må jeg si deg at dette er ikke siste gangen jeg vil gjøre det, fordi jeg ønsker å nå så mange mennesker som overhodet mulig og gjennom alle tilgjengelige kanaler, for nå er tiden for at sannheten skal komme fram. Vi er i en kritisk periode og vi trenger den aller største medvirkning og samarbeid fra alle Lysarbeidere på Jorden. Det er grunnen til at jeg kommer til deg i dag.

For å gi et oppvåkningssignal på alle språk, først og fremst spansk, portugisisk og engelsk, for å unngå at budskapet blir forsinket på grunn av mangel på oversettere eller fordi de få som finns har så mye arbeid at de ikke kan forventes å dekke alle informasjonsbehovene. Og nå: budskapet er ganske enkelt:

Nå er øyeblikket kommet, tiden er riktig, for å starte… å legge ting sekvensielt inn på en horisontal linje og gi ordre om avreise.

ALT ER I RETT POSISJON NÅ OG DET GJENSTÅR BARE Å VENTE PÅ AT SKAPEREN GIR DET ENDELIGE VARSEL om Å BEGYNNE EN MER ÅPEN OG DIREKTE KONTAKT MED MENNESKENE.

Vær ikke redd for vårt nærvær blant dere. Selv om vi allerede er der og dere ikke har lagt merke til det, så vil vi nå vise oss åpent for hele verden slik vi egentlig er. Vi gjorde det på denne måten fordi det var nødvendig, som jeg nevnte tidligere, at denne informasjonen kommer ut samtidig på mange språk.

Kjære dere, mine jordiske Brødre og Søstre, vi står ved et avgjørende øyeblikk, et vendepunkt. Dette er ikke noen lek og vi trenger den ytterste medvirkning og samarbeid fra dere alle.

Dere vil bli kallet på ulike vis når det virkelig gjelder. Det eneste dere trenger å gjøre er å svare og så gjøre det dere har inngått avtale om i denne planen, i samme øyeblikk.

De som ennå ikke er klar over det, men som har arbeidet for å oppnå forståelse vil bli aktivert umiddelbart, i det rette øyeblikk, når oppvåkningssignalet sendes.

Dette er grunnen til at du har arbeidet uopphørlig med oss i de siste dagene.

Ingen ting er skjedd ved tilfeldigheter, alt har skjedd av en særlig grunn, slik at kun de utvalgte, og de som har kjent kallet i hjertet har følt det og reagert. Således kan dere være sikre på at i det rette øyeblikk vil alt bli lagt åpent fram og dere vil vite hva dere kom for å gjøre, på det eksakte øyeblikk det er riktig for dere å vite det og det er behov for å bruke deres medfødte evner. Og dere vil også vite hva dere har kommet til Jorden for å utføre.

Mitt barn, jeg forlater deg nå. Jeg har ikke mer å si på det nåværende tidspunkt annet enn å uttrykke min takknemlighet for at du lot meg komme til deg på den måten du har gjort og at du skal vite at jeg vil besøke deg igjen når som helst. Jeg legger igjen en varm hilsen som en bror for hele Menneskeheten på Jorden.

Så ses vi snart.

Kanal: SaräAmma, under en skype konferanse med "Somos Luz em Ação"- gruppen February, 2011.
Oversatt fra spansk til portugisisk av Dioneia Alves and André Martins.
Oversatt fom Portugisisk til engelsk av Maria Luisa de Vasconcellos
Oversatt fra engelsk til norsk av Leif Klyve.
http://isismikael.blog

SALUSA - Estamos na Hora Decisiva de Arranque É Salusa minha criança, sim , assim É. Havia querido vir ter antes contigo, mas evidentemente, tua desconfiança gerava um pouco de perturbação, e ao crer que era impossível que eu poderia vir até ti, também entorpecia a comunicação contigo.

 Mas quero que saibas que desde há algum tempo eu estou vendo o teu trabalho, e estamos encantados com o que fazes e tinha em mente chegar até ti para transmitir uma mensagem á Humanidade. E antes de que prossigas, quero avisar-te que esta não será a última vez que eu o farei, pois desejo muito chegar á maior quantidade de gente possível e através da maior quantidade de canais disponíveis, pois estamos em tempos reveladores, estamos em tempos críticos e necessitamos da maior colaboração e cooperação , de todos os nossos trabalhadores da Luz na Terra.

 E é para isto, principalmente , que eu vim hoje.

 Para fazer um chamado geral a todas as línguas, de fala Espanhola, de fala Portuguesa e também de fala Inglesa, para que esta notícia, não tarde em ser divulgada, pelo tema de falta de tradutores, ou porque os poucos que existem, estão tão cheios de trabalho, que não dão conta para cobrir todas as necessidades de informação, para traduzir.

 Agora bem, nossa mensagem é muito simples.

 Estamos no momento, estamos na hora decisiva, de arranque… de colocar as coisas em linha horizontal e dar o grito de partida. Dar o aviso de partida.

 TUDO ESTÁ EM SUAS POSIÇÕES AGORA E SÓ RESTA ESPERAR, QUE O CRIADOR DÊ O AVISO FINAL, PARA ENTÃO COLOCAR EM MARCHA O CONTACTO COM SERES HUMANOS, DE FORMA MUITO MAIS ABERTA E DIRECTA.

 Não têm que assustar-se com nossas presenças ao redor de vocês. AInda que já estamos e não se deram conta, agora só o faremos notório, agora nos apresentaremos como o que somos, abertamente ao Mundo.

 Fizemos isto desta forma porque era necessário, como já mencionei, que as informações saiam ao mesmo tempo em vários idiomas.

 Senhores, meus irmãos terrestres, estamos no momento chave, no momento decisivo, isto não é um jogo e necessitamos da maior colaboração possível da parte de vocês.

 A todos os trabalhadores da Luz somente disponham-se a estar em seus lugares, em seus lugares de trabalho, no lugar que lhes corresponde, e sigam  fazendo os seus trabalhos.

 Nos momentos mais urgentes serão chamados de forma diferente e vocês somente devem responder e fazer o que vieram desempenhar neste plano, neste momento.

 Aquele que ainda não o tenha claro , e tem estado trabalhando para fazê-lo, será ativado imediatamente, no momento em que se realizará a chamada.

  Por isso é que tem estado a trabalhar constantemente connosco nos últimos dias.

 Nada aconteceu por casualidade, tudo aconteceu com um motivo particular, que só os eleitos, que só os chamados desde o coração sentiram e responderam, assim podem ficar tranquilos, que tudo, em seu momento, será revelado e saberão ao que vieram, no momento certo, em que devam saber e tenham então que usar os seus dons, e o que vieram a realizar neste planeta Terra.

 Minha criança, por agora me retiro, não tenho mais nada a dizer neste momento. Mas que estar agradecido contigo por me permitir a vir, da forma que o fizeste e agora já sabes, em qualquer outro instante estarei te visitando.

 Deixo a toda a humanidade na Terra  uma saudação calorosa de irmão.

 Até breve.

Canalização de SaräAmma,  em conferência pelo Skype, com o grupo "Somos Luz em Ação" em 09 de Fevereiro de 2011.

Tradução por Dioneia Alves e André Martins.**********************************************************************************

SaLuSa de Sirio 09/02/2011 - ESTAMOS EN LA HORA DECISIVA DE ARRANQUE


SaLuSa DE SIRIO
ESTAMOS EN LA HORA DECISIVA DE ARRANQUECanalizado por:
SaräAmma


09/02/2011
5:08amEs Salusa mi niña, si, así es. Había querido venir antes contigo, pero evidentemente, tu desconfianza generaba un poco de perturbación, y el creer que era imposible que yo, pudiera venir hasta ti, también entorpecía un poco la comunicación contigo.

Pero quiero que sepas que desde hace algún tiempo, he estado viendo tu trabajo, y estamos encantados con lo que haces, y había tenido en mente, llegar hasta ti, para transmitir un mensaje a la humanidad. Y antes de que sigas, quiero avisarte, que esta no será la última vez que lo haga, pues deseo mucho, llegar a la mayor cantidad de gente posible, y a través de la mayor cantidad de canales disponibles, pues estamos en tiempos reveladores, estamos en tiempos críticos, y necesitamos de la mayor colaboración y cooperación, de todos nuestros trabajadores de luz, en tierra.

Y es para esto, principalmente, que he venido hoy.

Para hacer un llamado general a todas las lenguas, de habla hispana, de habla portuguesa, y también la inglesa, para que esta noticia, no tarde en ser divulgada, por los temas de falta de traductores, ó porque los pocos que hay, están tan llenos de trabajo, que no se dan abasto para cubrir todas las necesidades de información, para traducir.

Ahora bien, nuestro mensaje es muy simple.

Estamos en el momento, estamos en la hora decisiva, de arranque… de colocar las cosas en línea horizontal, y dar el grito de partida. Dar el aviso de partida.

Todo está en sus posiciones ahora, y solo queda esperar, que El Creador dé el aviso final, para entonces poner en marcha el contacto con los seres humanos, de forma mucho más abierta y directa.

No han de asustarse, con nuestras presencias, alrededor de ustedes. Aunque ya estamos, y no se han dado cuenta, ahora solo, lo haremos notorio, ahora nos presentaremos, como lo que somos, abiertamente al mundo.

Hemos hecho esto, de esta forma, porque era necesario, como ya mencioné, que las informaciones salgan al mismo tiempo, en varios idiomas.

Señores, mis hermanos terrestres, estamos en el momento clave, en el momento decisivo, esto no es un juego, y necesitamos de la mayor colaboración posible, de parte de ustedes.

A todos los Trabajadores de la luz, solo dispónganse a estar en sus sitios, en sus lugares de trabajo, en el lugar que les corresponde, y sigan haciendo sus labores.

En los momentos más apremiantes, serán llamados de forma diferente, y ustedes solo deben contestar, y hacer lo que hayan venido a hacer a este plano, para este momento.

El que aun, no lo tenga claro, y ha estado trabajando para hacerlo, se le activará, inmediatamente, en el momento en que sea realizada la llamada.

Por ello, es que han estado trabajando constantemente con nosotros, en estos últimos días.

Nada se ha dado por casualidad, todo se ha dado con un motivo particular, que solo los elegidos, que solo los llamados, desde el corazón, sintieron y respondieron, así que, pueden quedarse tranquilos, que todo, en su momento, será revelado, y sabrán a que han venido, en el justo momento, en que deban saberlo, y tengan entonces, que usar todo sus dones, y lo que han venido a hacer a este planeta tierra.

Mi niña, por ahora me retiro, no tengo nada más que decir, por el momento. Más, que estar agradecido contigo, por el que me hayas permitido venir, de la forma en que lo has hecho, y ya lo sabes, en cualquier otro instante, estaré visitándote.

Un saludo caluroso de hermano, le dejo a toda la humanidad en tierra.

Hasta muy pronto.
Canalización, en Conferencia con el Grupo, Somos Luz en Acción.


No comments:

Post a Comment

RICHARD DOLANTRANSCRIÇÃO DESTE VIDEO EM PORTUGUÊS AQUI

Sirius
Transição Planetária

Transição Planetária
click image

VOLUNTÁRIOS DA LUZ

Procuramos voluntários para postar mensagens nestes blogs (http://peacelovelove.blogspot.com/) De preferência com alguma experiência em postagem. Por favor, contactar curadora64@gmail.com. Atenciosamente A Coordenação

GFL BY MIKE QUINSEY

GFL BY MIKE QUINSEY
click image

Bill Wood – Project looking Glass

A Mass Meditation / Creative Visualisation For The Opening Ceremony of the Olympic Games 2012

Arco-Íris de Amor e Gratidão

Thank You to All

Petição divulgação III


prglogow.gif (8198 bytes)

Notificação do PRG - Petição da Divulgação III


QUALQUER PESSOA DE QUALQUER NAÇÃO PODERÁ ASSINAR ESSA PETIÇÃO.

http://wh.gov/8wh

Stephen Bassett Interviewed by Graham Dewyea 5.03.2012

Stephen Bassett Interviewed by Graham Dewyea 5.03.2012  - click image

http://gffreepages.blogspot.com/2012/03/english-our-galactic-family-graham.html


Invitation to the Galactic Federation to Help Us

THRIVE MOVEMENT